• foto_01.jpg
 • foto_02.jpg
 • foto_03.jpg
 • foto_04.jpg
 • foto_05.jpg
 • foto_06.jpg
 • foto_07.jpg
 • foto_08.jpg
 • foto_09.jpg
 • foto_10.jpg
 • foto_11.jpg
 • foto_12.jpg
 • foto_13.jpg
 • foto_14.jpg
 • foto_15.jpg

Uw verhuizing verzekeren

Een verhuizing is een van de grotere stappen in een mensenleven. Op deze pagina kunt u kennis nemen van de belangrijkse verzekeringskwesties met betrekking tot verhuizen, transport en wonen.     


UW VERHUIZING en de verzekering.

U gaat binnenkort verhuizen. Spannend. Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. Heeft u zich bij de voorbereidingen ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van uw inboedel? Weet u hoe uw inboedel tijdens uw verhuizing verzekerd is? Heeft u uw verzekeringspolis daarop nagelezen of u laten informeren door uw verzekeringsadviseur? Nee? Het is verstandig dat alsnog snel te doen. Bovendien zult u uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van uw nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet u dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn uw inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

Voor het afdekken van de mogelijke risico's met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking. Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis veelal een beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.

Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade ten gevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.


HET TRANSPORT
De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het ene huis gehaald, in de verhuisauto geladen en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw Erkende Verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade? Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde.

Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor schade. Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc. is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen.

Voor zijn aansprakelijkheid op grond van de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen heeft de Erkende Verhuizer zich verzekerd. Dit is een verplichting die de Erkende Verhuizer op zich heeft genomen als extra dienstverlening aan u, de klant, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw kostbare en dierbare zaken die onderdeel uitmaken van uw inboedel. De verzekerde som bedraagt € 45.378,02 per inboedel, waarbij uitkering plaatsvindt op basis van dagwaarde.

U kunt de Erkende Verhuizer verzoeken - door dit op de offerte aan te kruisen - om voor uw rekening een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor de Erkende Verhuizer niet aansprakelijk is. Is de dagwaarde van uw inboedel meer waard dan de hiervoor genoemde verzekerde som dan kan in overleg en tegen vergoeding een hogere contractuele aansprakelijkheid worden overeengekomen. Het is vaak ook mogelijk om tegen vergoeding een bijzonder belang bij de verhuizing te verzekeren. Vraag de Erkende Verhuizer naar de extra verzekeringsmogelijkheden. Hij zal u graag behulpzaam zijn. Meldt een eventuele schade altijd direct bij uw Erkende Verhuizer.

OPSLAG van de inboedel
Het kan voorkomen dat u uw inboedel niet (volledig) mee wilt nemen naar uw nieuwe huis, maar deze (gedeeltelijk) op wilt slaan. De Erkende Verhuizer heeft hiervoor uitstekende mogelijkheden. Evenals bij het vervoer heeft de Erkende Verhuizer zijn aansprakelijkheid verzekerd op basis van de dagwaarde van uw inboedel. Het maximaal verzekerde bedrag bedraagt € 45.378,02. In een aantal gevallen is de verhuizer echter niet aansprakelijk en valt uw inboedel dus ook niet onder de verzekering van de verhuizer.Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij schade aan elektrische en elektronische apparatuur, het ontstemmen van piano's enz.

Evenmin is de verhuizer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schimmel, roest, houtworm e.d. als hij de goederen niet zelf heeft ingepakt. Deze bijzondere risico's staan nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen.
Het is van groot belang dat u zelf eveneens voor een passende verzekering zorgdraagt. Uw inboedelverzekering kan zonder problemen worden overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt, de Erkende Verhuizer. De "dekking buiten de woning" van uw inboedelverzekering is echter vaak beperkt.

Daarom is het verstandig als u ook een (aanvullende) opslagverzekering afsluit. U kunt deze desgewenst uitbreiden tot het voor- en natransport. U kunt uw Erkende Verhuizer vragen een dergelijke verzekering voor u af te sluiten. Deze zal u graag nader inlichten omtrent de mogelijkheden hiertoe.

DE VERHUIZING naar het buitenland
Een verhuizing naar het buitenland blijft ondanks de opheffing van vele grenzen toch iets anders dan een binnenlandse verhuizing. Als u uw verhuizing buiten Nederland in handen geeft van een erkend internationaal verhuisbedrijf met ervaring in buitenlandse verhuizingen weet u zeker dat transport, douaneformaliteiten en verzekeringen goed geregeld worden. Bij een buitenlandse verhuizing is het nog belangrijker dan bij een verhuizing binnen Nederland dat u zich voor vertrek overtuigt van de dekking van uw inboedelverzekering en (indien nodig) via uw verhuizer een aanvullende transportverzekering afsluit.

Met name als u in een ander werelddeel gaat wonen en uw inboedel over zee vervoerd wordt, kan de verhuizing veel tijd in beslag nemen. De boedel is vaak weken onderweg. De transportverzekering zal aan de omstandigheden en de risico's van bijvoorbeeld vervoer over zee aangepast moeten zijn. Let erop dat in de polis een afzonderlijke bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat de verzekeringsduur onafgebroken doorloopt tot tenminste zestig dagen na de datum van lossing uit het schip en / of vliegtuig en dat het mogelijk is de goederen aansluitend langer te verzekeren. Dit laatste is van belang indien na aankomst in het land van bestemming de inboedel nog enige tijd opgeslagen dient te worden in afwachting van huisvesting.


Tot slot:
Indien u gaat verhuizen ongeacht of dit binnen Nederland is of naar het buitenland: lees de polis van uw inboedelverzekering goed door. Neem altijd contact op met uw inboedelverzekeraar of uw assurantietussenpersoon en stel hem op de hoogte van uw voorgenomen verhuizing. Sluit eventueel een aanvullende verhuisverzekering. Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid uw inboedel op te slaan bij de verhuizer, sluit dan altijd een (aanvullende) verzekering. Let op de duur van deze verzekering, met name als de opslag een aantal jaren gaat duren.

Sluit uw verzekering af via uw Erkende Verhuizer. U weet dan zeker dat alle risico's gedekt zijn, doordat de verzekering van uw verhuizer en de door uzelf afgesloten verzekering op elkaar aansluiten. Lees tot slot de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen en, indien van toepassing, de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen, goed door.

NATIONALE EN
INTERNATIONALE 
VERHUIZINGEN

OPSLAG VAN INBOEDELS

Kampstraat 40
6163 HG Geleen

tel:  046 - 474 34 52
fax: 046 - 474 40 17

email